Przejdź do treści
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Przejdź do stopki

REGULAMIN CMENTARZA

Treść

Regulamin cmentarza

parafii św. Andrzeja Apostoła w Słopnicach

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych i modlitwy. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz porządku, konieczne jest stosowanie poniższego regulaminu. Teren cmentarza jest własnością Parafii pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Słopnicach.

§ 2

Administratorem cmentarza jest Ks. Proboszcz, który czuwa nad przestrzeganiem zasad dotyczących sakralnego charakteru miejsca, bezpieczeństwa i przyjętego planu zagospodarowania.

 

Postanowienia porządkowe

§ 3

Cmentarz jest otwarty codziennie.

§ 4

Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na dysponencie grobu. Nieczystości należy składać w wyznaczonych do tego miejscach.

§ 5

Na terenie cmentarza zakazuje się:

1.     wjazdu pojazdami mechanicznymi (za zgodą administratora);

2.     wjazdu pojazdami jednośladowymi;

3.     wprowadzania zwierząt;

4.     zakłócania ciszy;

5.  palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających, a także przebywania na jego terenie w stanie nietrzeźwości lub odurzenia;

6.     niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;

7.     palenia śmieci lub wyrzucania ich poza miejscami do tego przeznaczonymi;

8.     ustawiania ławek, płotów oraz innych konstrukcji utrudniających poruszanie się po jego terenie;

9.     zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego oraz utwardzania powierzchni w jego obrębie;

10.  samowolnego wykonywania prac budowlanych i przemieszczania nagrobków;

11.   samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;

12.   prowadzenia działalności zarobkowej, w tym handlowej;

13.    prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym
i marketingowym;

14.   uprawiania żebractwa;

15.   dokonywania innych czynności, które sprzeciwiają się świętości
i powadze miejsca.

 

§ 6

Administrator nie odpowiada za szkody wynikające z kradzieży, dewastacji pomnika, zdarzeń losowych, zjawisk i katastrof naturalnych, itp. Od następstw tych zdarzeń i zjawisk dysponent grobu może wykupić sobie odrębne ubezpieczenie u dowolnego ubezpieczyciela (który takie ubezpieczenie oferuje).

 

Groby i prawo do ich nabycia

§ 7

Osoba nabywająca prawo do grobu lub też odpowiedzialna za pochowanie zwłok zawiera umowę z Administratorem przez fakt wpłaty pokładnego. Dokonując tej czynności strony winny określić rodzaj grobu i jego położenie oraz wskazać dysponenta grobu.

§ 8

Dysponent grobu jak również wykonawcy opaski grobu ziemnego, pomnika lub grobowca, w chwili wykupu miejsca grzebalnego na cmentarzu, są informowani przez Administratora o tym, że:

a. minimalne wymiary poszczególnych rodzajów grobów oraz sposób ich wykonania i zabezpieczenia określają normy prawa państwowego;

b. odległość między grobami nie może być mniejsza niż 0,5 m;

c. przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą Administratora oraz na określonych przez niego warunkach.

 

§ 9

1. Dopuszcza się możliwość dokonania rezerwacji miejsca grzebalnego i miejsca pod budowę grobu murowanego.

2.  Miejsca rezerwowe nie mogą być przedmiotem obrotu, chyba że w poszczególnym przypadku zgodę na dokonanie takiej czynności wyda Administrator.

3. Zakazuje się wykupywania przez firmy miejsc grzebalnych w celu ich  późniejszego odsprzedania. 

4. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezerwacji, zwłoki osoby zmarłej zostały pochowane w innym miejscu grzebalnym, zarezerwowany plac przechodzi do dyspozycji Administratora. W takim wypadku, jak również przy zrzeczeniu się praw do grobu murowanego, Administrator nie wypłaca dysponentowi odszkodowania oraz nie zwraca wniesionej już opłaty.

 

§ 10

Jeżeli na cmentarzu znajduje się zaniedbany i bezpowrotnie niszczejący grób, to Administrator – po upewnieniu się, że dotychczasowy dysponent grobu jak i jego krewni nie są zainteresowani jego utrzymaniem – może udostępnić go innej osobie, która przeprowadzi konieczne naprawy i otrzyma prawo do pochowania.   

 

Zagospodarowanie cmentarza i prowadzenie na nim prac

§ 11

 Wykonywanie jakichkolwiek prac na cmentarzu, zarówno osobiście, jak i na podstawie zlecenia, jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Administratora i w porozumieniu z grabarzem.

 

§ 12

1. Prace budowlane i renowacyjne  mogą odbywać się wyłącznie w dni robocze  Odstępstwo od ww. reguły wymaga uprzedniej aprobaty Administratora.

2. Wykonywanie prac budowlanych i porządkowych nie może zakłócać powagi miejsca oraz kolidować z ceremoniami pogrzebowymi.

3. Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych lub poza nimi bez należytego zabezpieczenia folią lub plandeką.

4. Ziemia, gruz oraz inne odpady budowlane muszą być usunięte poza teren cmentarza przez wykonującego pracę i na jego koszt.

5. W czasie wykonywania prac na cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą zezwolenie.

6. Administrator i grabarz mają prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz materiałów budowlanych, używanych w trakcie prac na cmentarzu.

 

§ 13

1. Wykonawca prac budowlanych i renowacyjnych odpowiada zarówno za wyrządzone przez siebie szkody, jak i za szkody spowodowane przez jego pracowników oraz inne osoby, którym zlecił prace na cmentarzu.

  2. Administrator w zależności od zaistniałej szkody lub wywołanego zgorszenia, posiada prawo do stałego lub czasowego zakazu działalności na cmentarzu wykonawcy, który nie przestrzega obowiązujących norm (w tym niniejszego Regulaminu).

 

Opłaty cmentarne

§ 14

1. Opłaty cmentarne wynikają z kosztów funkcjonowania cmentarza oraz konieczności wykonania niezbędnych prac inwestycyjnych.

2. Dysponent grobu ziemnego winien uzyskać zezwolenie Administratora na wzniesienie pomnika, nagrobka lub wykonania obmurowania grobu i wnieść opłatę z tego tytułu.     

3. Odzyskiwanie miejsc do pochówku w grobach murowanych jest dopuszczalne jedynie po upływie 20 lat od ostatniego pochówku w danym pionie grobu. Należy wtedy zadbać o pochowanie szczątków ludzkich na dnie grobu oraz zachować procedury przewidziane przy ekshumacji zwłok regulowane prawem państwowym.

4. Zestawienie wysokości ustalonych opłat znajduje się u Administratora.

 

 Przepisy końcowe

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Instrukcja o Cmentarzu Parafialnym w Diecezji Tarnowskiej z dnia 06 marca 2019 roku.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku i obowiązuje do odwołania.

 

Administrator cmentarza

Ks. Proboszcz Jan Gniewek

 

1216263